Manskören Harmoni
Manskören Harmoni

Stadgar

STADGAR för HARMONIKÖREN orgnr 848000-7189

Reviderade och antagna vid årsmöte 12 februari 2019

Slutligt fastställda vid körmöte 12 mars 2019

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 • 1 Ändamål

HARMONIKÖREN med organisationsnummer 848000-7189 och med säte i Ystad, är en ideell allmännyttig förening öppen för alla. Föreningens ursprung är en manskör etablerad 1896.

Föreningen har som ändamål att inöva och framföra god flerstämmig körsång.

 • 2 Sammansättning

Föreningen består av fysiska personer som har betalt årsavgiften och främjar ett gott kamratskap.

 • 3 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och den valda styrelsen.

 • 4 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen och ordförande och kassören var för sig.

Vid behov tecknas firman av en eller flera av styrelsen särskilt utsedda och myndiga personer.

 • 5 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

 • 6 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar hänskjuts frågan till kommande årsmöte. I brådskande fall avgörs tolkningen av styrelsen.

 • 7 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett skall vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen föreslås av såväl medlem som av styrelsen.

 • 8 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 3/4 av antalet avgivna röster på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett skall vara årsmöte. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar deponeras hos Ystads kulturnämnd.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 • 9 Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till avgiftsbefriad hedersmedlem. Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte senast den 31 mars har betalat medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 • 10 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Erlagda avgifter återbetalas ej.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslutet skall skriftligen delges inom tre dagar och skall redovisa skälen samt hur beslutet kan överklagas.

 • 11 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

 • 12 Tidpunkt och kallelse

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall genomföras varje år senast den 28 februari.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet meddelas medlemmarna på hemsidan och förkunnas på två på varandra följande körträffar.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan jämte budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 • 13 Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet lämna skriftligt yttrande över förslaget.

 • 14 Rösträtt och beslutsförhet

Medlem som har betalt medlemsavgiften har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 • 15 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Beslut fattas vid omröstning genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 • 16 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 • 17 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhetsår.
 11. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner från medlemmarna.
 12. Fastställande av medlemsavgifter.
 13. Val av
 14. a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
 15. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
 16. c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
 17. d) 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 18. e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 19. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.
 • 18 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall meddelas medlemmarna senast sju dagar före mötet.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §§ 14 och 15.

VALBEREDNINGEN

 • 19 Sammansättning och åligganden

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall i god tid dock senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

 • 20 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

 • 21 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och 4 ledamöter. Styrelsen bör bestå av både kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig de befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

 • 22 Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall leda föreningens verksamhet enligt fastställda planer och tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 20 §
 • förbereda årsmöte
 • 23 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom omröstning via e-post eller telefon.

Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid nästa ordinarie sammanträde. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll justeras av ledamöterna via e-post utskick och fastställs vid nästa möte. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 • 24 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till en kör, arbetsgrupp eller projektansvarig. Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.